Frösöstenen

Information om Frösöstenen

Frösöstenen är Sveriges nordligaste runsten och kanske Jämtlands viktigaste historiska dokument. Den dateras till andra halvan av 1000-talet (Marit Åhlén, Runverket och Henrik Williams, docent i nordiska språk vid Uppsala universitet).
Frösöstenen står placerad vid den fd landstingsborgen på Frösön. Ett flertal förflyttningar av Frösöstenen är kända under framför allt 1900-talet. Förflyttningarna har gjorts inom ett begränsat område kring Frösöstenens nuvarande placering.

Fakta om Frösöstenen● Inskriften innehåller 107 runor. 10 runor har gått förlorade under årens lopp men kan återkonstrueras tack vare den ”skrivarstandard” som användes på runstenarna.● Den vikingatida 16-typiga runraden har används.● Ett stavfel förekommer, där den ene runristaren Sten har fått bokstäverna S och T omkastade. ● Runristarna har använt sig av tekniken att när ett ord som slutar på samma bokstav som det efterföljande ordet börjar med så har en bokstav rationaliserats bort. T ex har de båda orden auk och kirua skrivits ihop som aukirua (och göra). ● Endast två runstenar berättar om ett lands kristnande, förutom Frösöstenen så har Jellingestenen (rest c:a 975) utanför Vejle i Danmark ett liknande innehåll, där kungen som avses är Harald Blåtand.

Äldre dokumentation om Frösöstenen
Vem Östman var och vilket ursprung han hade är fortfarande höljt i dunkel snart 30 generationer efter att stenen blev rest. Frösöstenen är till sitt utseende klart mer besläktad med de uppländska och sörmländska runstenarna än de norska, samtidigt måste Jämtland ha påverkats i kristlig riktning västerifrån tack vare närheten till Olav den heliges grav i Nidaros (Trondheim) och de dithörande pilgrimsresorna. I boken – Jämtlands kristnande, 1996, s.45-63 – har Henrik Williams gjort en mycket läsvärd analys av Frösöstenen.

Frösöstenen