Republiken

Jämtland var en gång i tiden den självständiga republiken

Republiken Jämtland har anor långt tillbaka i tiden även om många mest kanske förknippar republiken Jämtland med festligheterna under Storsjöyran. Många sakkunniga inom området (E Bull, C-G Ekerwald m fl) anser att Jämtland verkligen var en självständig republik fram till dess att Norges kung Sverre erövrade Jämtland på Storsjöns is utanför Andersön under vårvintern 1178.

Några av de fåtaliga historiska källorna som direkt eller indirekt berör den Jämtländska republiken innan 1178 kan studeras nedan. Källorna presenteras i kronologisk ordning utifrån när de blev nedskrivna:

Tidpunkt Källa, Författare
1070-1075
1120-1125
1160-1175
1178-1184
1219-1241

Gestan, Adam av Bremen
Florenslistan, okänd påvlig skribent
Historia Norvegiӕ, okänd norsk munk
Sverres saga (Gryla), isländska abboten Karl Jónsson
Håkon den godes saga, Snorre Sturlasson

GESTAN (GESTA HAMMABURGENSIS ECCLESIAE PONTIFICUM)

Adam av Bremen skrev den omtalade Gestan (De hamburgska ärkebiskoparnas stora gärningar), under 1070-talets första hälft. Adam hade mycket goda kontakter med den danske kungen Sven Estridsen (1020-1074), och fick därmed en god inblick över de skandinaviska förhållandena. Enda norska stad som omnämns i Gestan är Trondheim, Adam berättar att Nidaros (Trondheim) är största samhället i Norge och att Nidaros ofta besöks av stora människoskaror som ska till den salige kungen och martyren Olav. Adams text är något svårförstådd eftersom han använder många snarlika ord för svearna och Svitjod (Sueoniam, Sueonum, Sueoniae, Suediae, Suedis) – något Sverige fanns ju inte vid denna tid. Lite roligt är det också att läsa Adams text när han beskriver det område som troligen avser Norrland, t ex skriver han att det där finns enögda cykloper och enbenta varelser som äter människor!

Men Jämtland då? Jämtland omnämns inte i Gestan men i grannskapet berättar Adam att Nidaros besöks av stora människoskaror och att Stenfi var den förste biskopen över Hälsingland. Enligt Adam så är Hälsingland en del av skridfinnarnas område, hur stort var skridfinnarnas område? Kan det i Adams värld vara så att skridfinnarnas land var ett Norrland med något annorlunda konturer än dagens Norrland? Hur som helst skriver Adam att en del av skridfinnarna blivit omvända till kristendomen, kan Adam förutom Hälsingland också ansett jämtarna vara skridfinnare? Frösöstenen från samma tid är ju otvetydig om att Jämtland är kristnat.

En annan möjlig förklaring till att Jämtland utelämnades i Gestan kan vara att Adam inte kände till det avlägsna område som låg inklämt mellan Norrmän, Svear och Skridfinnare – ett dåtida Andorra.

HISTORIA NORVEGIӔ

Historia Norvegiæ är särskilt intressant eftersom innehållet i den korta latinska krönikan är samtida. Krönikan anses vara författad av en okänd norsk munk under tiden 1160-1175. Verket är skrivet på ”knagglig” latin och var tänkt att läsas för folk utanför landets gräns. I ett stycke i krönikan omnämns Norges angränsande områden (översatt till svenska):

” Norge gränsar mot öst till Svealand och Götaland, till Ångermanland och Jämtland. ”

Krönikans text är tydlig om att Jämtland vid denna tid inte hörde till Norge. Det verkar istället som att Svealand, Götaland, Ångermanland och Jämtland, var för sig, utgjorde egna suveräna områden.

Läs om folkomröstning på Folkomröstning.nu för intressant politisk information.

Republiken Jämtland